Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 14 - Quận 8 (1930 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 14 quận 8

Số lượng còn: 1


Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 14 - Quận 8 (1930 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 14 quận 8

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Phường 14 là một đơn vị hành chính thuộc quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nơi đây đất không rộng, người không đông nhưng trong kháng chiến nhân dân đã phát huy cao độ tinh thần yêu nước, vượt qua mọi gian lao thử thách, liên tục giành những thắng lợi vẻ vang, góp phần cùng đồng bào thành phố đập tan âm mưu của thực dân, đế quốc, giành độc lập cho dân tộc.Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trong 30 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 2005), Đảng bộ phường 14 đã lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, vượt qua những khó khăn trong thời kỳ đầu giải phóng, từng bước kiện toàn hệ thống chính trị, xác lập quan hệ sản xuất mới, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Từ một địa phương nghèo, phường 14 đã vươn lên, hội nhập và từng bước đô thị hóa tạo ra sự thay đổi về đời sống vật chất và tinh thần của người dân.