Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh 25 năm xây dựng và phát triển (1990-2015)

Tác giả: Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 4


Nội dung giới thiệu

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh được đổi tên vào năm 2008, theo Quyết định số 982-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền thân của Đảng bộ là Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Thương nghiệp (6/1990), Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Thương mại và Du lịch (9/1991) và Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Thương mại (10/1992). Là Đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp, với chức năng nhiệm vụ chính là lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát các tổ chức đảng trực thuộc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ thị của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên và bồi dưỡng chính trị, tư tưởng cho quần chúng, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác vận động quần chúng.

--- Trích Lời giới thiệu ---