Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử Đảng bộ Quận 5 (1975 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ quận 5

Số lượng còn: 5


Lịch sử Đảng bộ Quận 5 (1975 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ quận 5

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu
Từ sau 30 tháng 4 năm 1975, cùng với quân và dân cả nước và thành phố hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Đảng bộ và nhân dân quận 5 lại bước vào một thời kỳ cách mạng mới là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội xã hội chủ nghĩa với đầy thách thức và cơ hội mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân quận 5 đã không ngừng phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn để từng bước xây dựng và phát triển. Đặc biệt là sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, quận 5 đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ về mọi mặt. Kinh tế hằng năm tăng trưởng, chính trị xã hội được ổn định, trật tự an ninh được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao, nhu cầu về văn hóa, giáo dục, y tế từng bước được đáp ứng. Những công trình kinh tế, văn hóa được xây dựng đã làm thay đổi cảnh quan đô thị của quận, góp phần làm cho thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.