Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử Đảng bộ Quận 12 (1997 - 2007)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ quận 12

Số lượng còn: 3


Lịch sử Đảng bộ Quận 12 (1997 - 2007)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ quận 12

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu
Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, Ban Thường vụ Quận uỷ chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn cuốn “Lịch sử Đảng bộ quận 12 (1997 - 2007)”. Tập sách ghi lại chặng đường 10 năm toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân quận 12 nỗ lực xây dựng, phát triển toàn diện theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng; qua đó nhằm đúc kết những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phục vụ cho sự nghiệp xây dựng địa phương trở thành khu đô thị của thành phố Hồ Chí Minh - thành phố xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.Để đồng chí, đồng bào và bạn đọc hiểu rõ hơn toàn bộ tiến trình phát triển của quận 12, tập sách cũng trình bày những nét cơ bản nhất về đặc điểm tự nhiên, xã hội, những biến đổi về hành chánh và truyền thống yêu nước đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân quận 12 qua các thời kỳ lịch sử, đặc biệt là truyền thống đấu tranh cách mạng từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930 - 1975) và những nỗ lực vượt qua khó khăn để xây dựng quê hương theo con đường xã hội chủ nghĩa (1975 - 1997), và nhất là những cố gắng vuợt bậc qua hơn 10 năm kể từ khi vùng đất này trở thành một đơn vị hành chánh cấp quận của thành phố Hồ Chí Minh.