Chi tiết sách
Giáo trình Marketing du lịch

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh - PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa (Đồng chủ biên)

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu