Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử Đảng bộ xã Thới Tam Thôn (1975 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Thới Tam Thôn - huyện Hóc Môn

Số lượng còn: 0


Lịch sử Đảng bộ xã Thới Tam Thôn (1975 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Thới Tam Thôn - huyện Hóc Môn

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu
Ba mươi năm qua, kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (1975 - 2005), dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, Đảng bộ và nhân dân xã Thới Tam Thôn đã phát huy truyền thống anh hùng của quê hương Mười Tám Thôn Vườn Trầu, Hóc Môn - Bà Điểm, tiếp tục lao động, cần cù, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, làm nên những thay đổi lớn lao trên mảnh đất ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình ấy đã tô đậm thêm những trang sử vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân xã Thới Tam Thôn, làm hành trang cho các tầng lớp nhân dân xã bước vào thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.