Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Bà Điểm (1930-2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Bà Điểm huyện Hóc Môn

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu
Tân Thới Nhứt - Bà Điểm thuộc Mười Tám Thôn Vườn Trầu, là vùng đất giàu truyền hống yêu nước, căm thù giặc ngoại xâm sâu sắc. Ngay ừ khi thực dân Pháp đánh chiếm thành Gia Định, mở đầu âm mưu xâm lược nước ta, nhân dân làng Tân Thới Nhứt (nay tách thành xã Bà Điểm thuộc huyện Hóc Môn và phường Tân Thới Nhứt thuộc quận 12) đã anh dũng đứng lên chống giặc như hưởng ứng các cuộc khởi binh của các ông Trương Định, Trương Quyền, Nguyễn Ảnh Thủ chiến đấu quyết liệt suốt 10 năm tại đồn Thuận Kiều. Tiếp theo là cuộc khởi nghĩa Thập Bát Phù Viên (Mười Tám Thôn Vườn Trầu) năm 1885 do ông Phan Văn Hớn lãnh đạo tiêu diệt tên Đốc phủ gian ác Trần Tử Ca.