Chi tiết sách
Chân thiện nhẫn

Tác giả: Thiên Tùng

Số lượng còn: 4


Nội dung giới thiệu
                  LỜI NGỎ
 Sống phải rõ luật nghi nhân quả
 Nhẫn Thiện Chân sáng tỏ hành theo
 Bền lòng thủ đức chẳng nghèo
 Tâm  không tật đố không khoe tài mình
 Muốn thanh tịnh chữ “tình” phải xả
 Học nhịn nhường tám gió chẳng lay
 Từ bi hỷ xả hành hoài
Noi theo chánh đạo lên đài liên hoa.
Con người ta đến từ đâu?
Sinh ra trần thế ngõ hầu làm chi?
 Khổ đau sung sướng ích gì?
 Tranh giành danh lợi có chi lâu bền
Tiến bộ khoa học hại thêm
Vì không làm chủ bản thân của mình
 Coi khinh Trời Phật Thánh Thần
Quên đi nguồn gốc của mình từ đâu
Mê trần gây khổ cho nhau
Đảo điên đạo đức vàng thau chẳng rành
Thiên tai địa ách rần rần
Trời Đất nhắc nhở mà ai tỏ tường?
Mê theo khoa học quên đường
 Trở về nguồn cội, lầm phương luân hồi
Giờ đây ai thức giác rồi
Cùng nhau nhắc nhở tô bồi đạo tâm
Tìm về đạo đức diệu thâm
Giữ tâm thanh tịnh mà thăng hoa mình
 Thượng thiên thanh nhẹ đẹp xinh
Tâm còn ô trược thì mình khó lên
“CHÂN THIỆN NHẪN” phải đắp nền
 Là phương căn bản tiến lên
Phật Thần Người ơi cố gắng hồi
Thiên Con đường đạo đức là thang lên
Trời “Nhân kiến nhân thân” đúng thời
“Nhân gian Pháp Chính” cuộc đời sang trang
 Mong người thức giác lên đàng
 Sửa tâm kẻo trễ, mất phương về nguồn
Đời người như thể tấn tuồng
Được rồi lại mất có trường tồn đâu?
 Vì danh lợi, sống lo âu
 Mê tình đắm sắc biết đâu đường về?
Mong người sớm thoát u mê…!
Trân trọng.