Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam

Tác giả: GS.TS Mạch Quang Thắng

Số lượng còn: 6


Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam

Tác giả: GS.TS Mạch Quang Thắng

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu

Thế giới đương đại đang sống chung với nhiều lý thuyết phát triển. Lý luận chính trị cũng là một dạng như thế.

Vì là nhiều, cho nên buộc các thể chế chính trị phải lựa chọn.

Qua một quá trình nghiên cứu, khảo nghiệm, tập trung tâm lực và trí lực, đến đầu thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã lựa chọn lý luận chính trị cho sự phát triển của dân tộc Việt Nam là chủ nghĩa Lênin; sau đó mở rộng ra là chủ nghĩa Mác - Lênin. Sự lựa chọn của Hồ Chí Minh về lý luận chính trị làm định hướng phát triển cho dân tộc được Đảng Cộng sản Việt Nam khảm vào Cương lĩnh chính trị đầu tiên tại Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930. Từ đó trở đi, ở Việt Nam hình thành và phát triển lý luận chính trị Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và được khẳng định đó là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản và cách mạng Việt Nam.

--- Trích Lời mở đầu ---