Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Phát triển nguồn nhân lực trong quan hệ với tái cơ cấu kinh tế, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững hiện nay (Với thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh)

Tác giả: Hồ Bá Thâm (Nghiên cứu - Biên soạn)

Số lượng còn: 2


Phát triển nguồn nhân lực trong quan hệ với tái cơ cấu kinh tế, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững hiện nay (Với thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh)

Tác giả: Hồ Bá Thâm (Nghiên cứu - Biên soạn)

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Những bài viết, chuyên đề ấy hiện nay được liên kết, tập hợp lại tạo cách nhìn hệ thống, tổng thể và nâng cao thành cuốn sách Phát triển nguồn nhân lực trong quan hệ với tái cơ cấu kinh tế, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững hiện nay (với thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh). Đây là loại sách nghiên cứu - sưu tầm - biên soạn. Tập sách gồm 18 chương (chuyên đề) được sắp xếp theo 4 phần để tiện theo dõi, nghiên cứu.

Phần một bàn về vấn đề tái cấu trúc kinh tế gắn với đối mới mô hình tăng trưởng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực phát triển.

Phần hai bàn về một số vấn đề phát triển nguồn nhân lực trong phát triển và hội nhập quốc tế.

Phần ba bàn về vấn đề phát triển nguồn nhân lực phù hợp với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Phần bốn bàn về một số vấn đề cần giải quyết về giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực.

Tinh thần chung của cuốn sách bàn về lực cản và động lực trong quá trình phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tái cơ cấu kinh tế gắn bó với đổi mới mô hình tăng tưởng và hội nhập quốc tế của đất nước hiện nay.

--- Trích Lời giới thiệu ---