Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Phát triển nguồn nhân lực trong quan hệ với tái cơ cấu kinh tế, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững hiện nay (Với thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh)

Tác giả: Hồ Bá Thâm (Nghiên cứu - Biên soạn)

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu