Chi tiết sách
Dáng hồn đô thị (Tùy bút)

Tác giả: Lưu Trọng Hải

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu