Chi tiết sách
Vị Giám Đốc Một Phút (The new one minute manager)

Tác giả: Ken Blanchard,Ph.D. - Spencer Johnson, M.D.

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu