Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ Thế kỷ XIX đến Cách Mạng Tháng Tám (Tập III): Thành công của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: Trần Văn Giàu

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Tập III được xây dựng dưới dạng lịch sử của phong trào cách mạng Việt Nam từ 1920 đến 1945. Ở đấy, các sự kiện, các giai đoạn lịch sử của phong trào cách mạng được nhìn ở góc độ tư tưởng là chính, lấy sự việc để trình bày và chứng minh tư tưởng, lấy tư tưởng làm đuốc rọi đường cho hành động cách mạng có ý thức càng ngày càng sâu và càng đúng.

Đầu tiên thì sách được đặt tên là "Sự thành công của chủ nghĩa Mác - Lênin trong các nhiệm vụ lịch sử". Sau rồi trong lúc viết tôi thấy cần sửa tên lại là "Thành công của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh".

Ba khái niệm "thất bại", "bất lực", "thành công" nối tiếp nhau trên ba tập sách là tư tưởng chính của tác giả trong bộ lịch sử tư tưởng ba quyển này..."