Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Kỷ yếu hội thảo Phát triển Giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số

Tác giả: Nhiều tác giả

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và hội nhập quốc tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Giáo dục nghề nghiệp hiện nay.

Trước bối cảnh khoa học - công nghệ ngày càng phát triển, sự tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng giáo dục STEM đã làm xuất hiện nhiều ngành nghề mới trong xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ cấu ngành nghề và yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó, tác động của công nghệ số và những thành tựu của ứng dụng Công nghệ Thông tin trong dạy học đã từng bước làm thay đổi vai trò của giáo viên, trong đó có nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp. Do đó, cơ sở Giáo dục nghề nghiệp cần tập trung đổi mới mạnh mẽ để công tác đào tạo và phát triển đội ngũ nhà giáo để thích ứng với sự phát triển của xã hội. Vì vậy, việc nghiên cứu giải pháp phát triển Giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số là cần thiết, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ đổi và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp.