Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Xây dựng Đảng

Tác giả: Vũ Trung Kiên

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Đây là tên cuốn sách của Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Cuốn sách thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của tác giả và đơn vị xuất bản trong việc đưa vấn đề xây dựng Đảng đến gần hơn với bạn đọc.

Cuốn sách có dung lượng hơn 300 trang bao gồm 40 bài viết được chia thành 3 phần. Mở đầu cuốn sách tác giả tập trung bàn luận về “Xây dựng Đảng từ tư tưởng Hồ Chí Minh” với 12 bài viết. Tác giả khẳng định về vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những giá trị tư tưởng của Người trong công tác xây dựng Đảng vẫn còn vẹn nguyên. Ấn tượng với bạn đọc hơn cả là những trang viết nhấn mạnh về tư tưởng “thân dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tư tưởng của Người: Tổ quốc và nhân dân là một. Cả cuộc đời cao đẹp của Người luôn phấn đấu vì mục đích cao cả là mang lại độc lập cho đất nước và hạnh phúc cho nhân dân. Những thành tố khác trong tư tưởng của Bác như: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tư tưởng trọng dụng trí thức, sự khoan dung, bồi dưỡng thế cách mạng cho đời sau... cũng được phân tích một cách sâu sắc.

Phần 2 cũng được lấy làm nhan đề cuốn sách bao gồm 14 bài viết từ những vấn đề thực tiễn của công tác xây dựng Đảng như nêu gương; phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; giải quyết những vấn đề về xây dựng Đảng làm sao để Đảng ngày càng xứng đáng với niềm tin của dân và trọng trách lãnh đạo.

Phần 3 gồm 14 bài viết về “Xây dựng Đảng nhìn từ tổ chức, bộ máy, con người”. Đây là phần quan trọng của cuốn sách, nhất là trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam xác định xây dựng Đảng là then chốt và công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt. Các bài viết của phần này bao quát rất nhiều những nội dung lớn của cuốn sách từ việc lắng nghe phản biện khi ban hành chủ trương, đường lối đến những vấn đề về kiểm soát quyền lực và tổ chức bộ máy, con người...

Viết về xây dựng Đảng vốn là một lĩnh vực khó và khô khan. Chính vì thế, tác giả đã cố gắng làm “mềm” những vấn đề, sự kiện nêu ra bằng ngôn ngữ phổ thông, không nặng nề lý luận, tầm chương trích cú. Thông qua những ví dụ gần gũi, sống động được chắt lọc và khát quát cao, cuốn sách sẽ giúp độc giả dễ đọc, dễ nắm bắt, dễ tiếp thu các vấn đề liên quan đến xây dựng Đảng.