Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
KINH NGỌC-KINH KIM CƯƠNG-QUA SUỐI MÂY HỒNG

Tác giả: Phạm Thiên Thư

Số lượng còn: 6


KINH NGỌC-KINH KIM CƯƠNG-QUA SUỐI MÂY HỒNG

Tác giả: Phạm Thiên Thư

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu
Thầy Tuệ Không Phạm Thiên Thư một sinh viên Đại học Vạn Hạnh đã có sáng kiến và can đảm thi hóa Kinh Kim Cương để cúng dường Chánh pháp. Tôi nói sáng kiến vì rất ít có Phật tử nếu không phải là chưa có, đã dùng thể thơ mà diễn đạt nghĩa Chân không diệu hữu của Đại thừa. Tôi nói can đảm vì chỉ có tuổi trẻ mới can đảm làm những chuyện phi thường và thật là phi thường khi cả gan thi hóa bản kinh “Ưng vô sở chú nhi sanh kỳ tâm”. Thật sự, xưa kia Đức Phật cũng đã dùng thể kệ (gàthà hay sloka) để thuyết pháp độ sanh. Thể kệ tức là thể thơ ngày nay vậy. Gọi là để tán thán công đức thi hóa của thầy Tuệ Không, tôi ghi sau đây bài kệ bằng chữ Sanskrit, bản kệ này được dịch ra từ chữ Hán như sau:Nhược dĩ sắc kiến ngãDĩ âm thanh cầu ngãThị nhơn hành tà đạoBất năng kiến Như LaiYe màm rùpena càdràksuryeMàm ghosena cànvaguhMithỳaprahàna prasrtàNa màm draksyati te janàHT. Thích Minh Châu