Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Liên Tông Bảo Giám

Tác giả: Đại sư Ưu Đàm

Số lượng còn: 1


Liên Tông Bảo Giám

Tác giả: Đại sư Ưu Đàm

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Quyển “Liên Tông Bảo Giám” do Đại sư Ưu Đàm trước tác, để phá dẹp tà thuyết chấn chỉnh và phục hưng pháp môn Tịnh độ. Trong thời đại Ngài, những người tu học theo Liên tông chưa am tường tông chỉ của pháp môn niệm Phật, bỏ gốc theo ngọn chấp tướng tu hành. Đại sư bèn chuyên tâm pháp môn Tịnh độ, tìm xét chỗ sâu xa của giáo nghĩa Liên tông. Biên tập những lời thiết yếu gọi là “Gương báu” để soi rõ chánh tà, thấu rõ đường lối tu hành, nhận chân được giá trị lớn lao của pháp môn niệm Phật.