Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Đông Kinh Nghĩa Thục

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 1


Đông Kinh Nghĩa Thục

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Dân tộc Việt Nam có bốn ngàn năm văn hiến, trải qua bao nỗi thăng trầm của đất nước. Dân tộc Việt Nam luôn kiên cường bất khuất đấu tranh giành độc lập tự do. Đông Kinh Nghĩa Thục là một phong trào duy tân cũng là một phong trào cách mạng của dân tộc trong hai mươi năm đầu thế kỷ. Mở mang dân trí khai hoá đồng bào, chấn hưng công thương. Những đức tánh hy sinh sự đồng tâm, là tấm gương sáng ngời cho hậu thế. Bằng cách ôn lại hành động của cổ nhân, để phát huy văn hóa giống nòi dân tộc.